*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-06-30    公告日期:2005-08-18    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 林高崖 595000 0.1324 0 0
3 叶荣茂 503774 0.1121 0 0
4 毛立杰 435000 0.0968 0 0
5 唐益功 400000 0.0890 0 0
6 贾利君 340050 0.0757 0 0
7 肖亚鹏 330000 0.0734 0 0
8 张国金 330000 0.0734 0 0
9 谭伟文 216290 0.0481 0 0
10 茅文义 215500 0.0480 0 0