*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-12-31    公告日期:2006-03-30    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 329713650 73.3653 0 0
2 宜昌天昊科技公司 1615233 0.3594 0 0
3 桂有樑 641500 0.1427 0 0
4 林高崖 595000 0.1324 0 0
5 李永林 559250 0.1244 0 0
6 蒋菊珍 532267 0.1184 0 0
7 许李强 481300 0.1071 0 0
8 李雅非 461150 0.1026 0 0
9 蔡丽芬 353800 0.0787 0 0
10 贾利君 340050 0.0757 0 0