*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-06-30    公告日期:2006-08-10    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工集团有限公司 291409602 64.8422 0 0
2 舒逸民 3869156 0.8609 0 0
3 马信琪 2794529 0.6218 0 0
4 林高崖 785400 0.1748 0 0
5 邱宝裕 762125 0.1696 0 0
6 吕洪品 700000 0.1558 0 0
7 肖亚鹏 501000 0.1115 0 0
8 孙栋 500000 0.1113 0 0
9 贾利君 448866 0.0999 0 0
10 宋义龙 402725 0.0896 0 0