*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-12-31    公告日期:2008-04-18    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门厦工宇威重工有限公司 349691522 60.0090 0 0
2 三一集团有限公司 8000000 1.3730 0 0
3 厦门菲翔贸易有限公司 8000000 1.3730 0 0
4 浙江宋都控股有限公司 6631373 1.1380 0 0
5 新理益集团有限公司 6000000 1.0300 0 0
6 红塔证券股份有限公司 5000000 0.8580 0 0
7 浙江天圣控股集团有限公司 5000000 0.8580 0 0
8 上海柴油机厂(上海柴油机股份有限公司) 4800000 0.8240 0 0
9 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 3819656 0.6550 0 0
10 梁道扬 2316534 0.3980 0 0