*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2016-12-31    公告日期:2017-04-28    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800 0 0
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000 0 0
3 黎桂荷 5045715 0.5300 0 0
4 杨笑群 4222430 0.4400 0 0
5 张泽冰 3470190 0.3600 0 0
6 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600 0 0
7 李俊 2100000 0.2200 0 0
8 戴培红 2092300 0.2200 0 0
9 吕坤钰 1920485 0.2000 0 0
10 中信证券股份有限公司 1850000 0.1900 0 0