*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-28    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800 0 0
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000 0 0
3 黎桂荷 5551400 0.5800 0 0
4 杨笑群 5088000 0.5300 0 0
5 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600 0 0
6 张泽冰 2270190 0.2400 0 0
7 罗朝明 2012662 0.2100 0 0
8 薛锦流 1906500 0.2000 0 0
9 蔡结贞 1861600 0.1900 0 0
10 梁静欣 1738000 0.1800 0 0