*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-30    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000
3 黎桂荷 5466500 0.5700
4 杨笑群 5046000 0.5300
5 赵东岭 3175800 0.3300
6 陈国玲 3090400 0.3200
7 戴培红 2674000 0.2800
8 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600
9 张泽冰 2270190 0.2400
10 李飚 2070100 0.2200