*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2018-06-30    公告日期:2018-08-09    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800 0 0
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000 0 0
3 杨笑群 4283000 0.4500 0 0
4 黎桂荷 4199800 0.4400 0 0
5 陈国玲 3090000 0.3200 0 0
6 李振奋 2828500 0.2900 0 0
7 吴绍金 2608900 0.2700 0 0
8 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600 0 0
9 王德平 2410310 0.2500 0 0
10 张泽冰 2263990 0.2400 0 0