*ST厦工(600815)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2018-09-30    公告日期:2018-10-30    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 厦门海翼集团有限公司 393022859 40.9800 0 0
2 厦门厦工重工有限公司 69993067 7.3000 0 0
3 黎桂荷 5393600 0.5600 0 0
4 王德平 5182410 0.5400 0 0
5 杨笑群 4844000 0.5100 0 0
6 李新容 3671211 0.3800 0 0
7 陈国玲 3090000 0.3200 0 0
8 李振奋 2828500 0.2900 0 0
9 吴绍金 2617000 0.2700 0 0
10 中国证券金融股份有限公司 2533900 0.2600 0 0