*ST电能(600877)股东明细


点击图片查看详细大图
截至日期:2019-06-30    公告日期:2019-08-31    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 中电力神集团有限公司 153566173 22.3400 0 0
2 罗中能 4396271 0.6400 0 0
3 罗瑞云 3552651 0.5200 0 0
4 王建军 3090000 0.4500 0 0
5 杭州华元房地产集团有限公司 2954700 0.4300 0 0
6 毛良玉 2231200 0.3200 0 0
7 唐庆萍 2102700 0.3100 0 0
8 洪青 1900000 0.2800 0 0
9 田俊 1817400 0.2600 0 0
10 郑建刚 1650000 0.2400