*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-06-30    公告日期:2004-08-16    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 民生证券有限责任公司 1833686 1.6773 0 0
2 陈红英 326261 0.2984 0 0
3 侯春齐 316100 0.2891 0 0
4 郜西岑 311300 0.2848 0 0
5 王传前 285500 0.2612 0 0
6 芦开毅 284190 0.2600 0 0
7 李志英 282800 0.2587 0 0
8 张增梅 278000 0.2543 0 0
9 董月宣 277000 0.2534 0 0
10 王莉 269146 0.2462 0 0