*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-09-30    公告日期:2004-10-29    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 民生证券有限责任公司 1833686 1.6773 0 0
2 王莉 493912 0.4518 0 0
3 王传前 467848 0.4280 0 0
4 张增梅 430000 0.3933 0 0
5 李志英 383800 0.3511 0 0
6 董月宣 383000 0.3503 0 0
7 康建兴 377317 0.3451 0 0
8 芦开毅 360190 0.3295 0 0
9 侯春齐 316100 0.2891 0 0
10 裴建政 258299 0.2363 0 0