*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2004-12-31    公告日期:2005-04-13    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 民生证券有限责任公司 1833686 1.6773 0 0
2 候春齐 711934 0.6512 0 0
3 王莉 493912 0.4518 0 0
4 王传前 467848 0.4280 0 0
5 张增梅 438000 0.4007 0 0
6 李志英 383800 0.3511 0 0
7 董月宣 383000 0.3503 0 0
8 康建兴 377317 0.3451 0 0
9 芦开毅 360190 0.3295 0 0
10 吴和平 331200 0.3030 0 0