*ST斯太(000760)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-08-25    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 吴和平 1120000 0.7991 0 0
2 肖裕福 836283 0.5967 0 0
3 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 707466 0.5048 0 0
4 易乃君 600080 0.4282 0 0
5 何文生 578400 0.4127 0 0
6 沈纯三 520000 0.3710 0 0
7 任双笑 383170 0.2734 0 0
8 张留保 376722 0.2688 0 0
9 宋柯 323544 0.2309 0 0
10 翟长忠 323276 0.2307 0 0