*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2003-12-31    公告日期:2004-04-16    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 何家瑜 154710 0.0827 0 0
2 刘绍海 135000 0.0722 0 0
3 高康克 131300 0.0702 0 0
4 唐古成 116000 0.0620 0 0
5 黄爱英 115900 0.0620 0 0
6 杨玉金 115060 0.0615 0 0
7 谢赛卿 114699 0.0613 0 0
8 崔新娥 112790 0.0603 0 0
9 许传茂 112499 0.0602 0 0
10 林效东 112000 0.0599 0 0