*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-06-30    公告日期:2006-08-18    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 黄联群 1323008 0.7075 0 0
2 翁祖斌 824700 0.4410 0 0
3 桑国诚 703120 0.3760 0 0
4 杨泽松 692180 0.3701 0 0
5 上海际亿物资有限公司 532424 0.2847 0 0
6 杨东升 391000 0.2091 0 0
7 李顺专 384364 0.2055 0 0
8 胡生志 308205 0.1648 0 0
9 管利彬 270000 0.1444 0 0
10 周景祥 222000 0.1187 0 0