*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-03-31    公告日期:2007-04-30    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 仙桃市刘口企业发展总公司 2675877 1.1007 0 0
2 三明市财政局国债服务部 2000000 0.8227 0 0
3 王小平 674180 0.2773 0 0
4 郑树钿 627731 0.2582 0 0
5 陈刚 622550 0.2561 0 0
6 杨惠兰 607600 0.2499 0 0
7 罗承 600000 0.2468 0 0
8 谢炳煌 559500 0.2302 0 0
9 齐国民 502500 0.2067 0 0
10 陈洵明 501200 0.2062 0 0