*ST高升(000971)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2009-06-30    公告日期:2009-08-22    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 杜善国 1827580 0.7518
2 谢慧明 1302400 0.5357
3 三亚川海实业有限公司 1240000 0.5101
4 康宝华 891258 0.3666
5 李宏庆 869809 0.3578
6 黄晓玲 782400 0.3218
7 李佳 690000 0.2838
8 牛莉 690000 0.2838
9 卢健 660500 0.2717
10 杜江 635000 0.2612