*ST中孚(600595)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2005-12-31    公告日期:2006-03-18    变动原因:来自年度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 科瑞证券投资基金 5008292 2.1906 0 0
2 万金训 1568072 0.6859 0 0
3 孙喜乐 539230 0.2359 0 0
4 廖致慧 463540 0.2027 0 0
5 张玲 440000 0.1925 0 0
6 伍德科 429512 0.1879 0 0
7 周明 423223 0.1851 0 0
8 张全忠 387230 0.1694 0 0
9 魏淑君 359899 0.1574 0 0
10 吴红 359210 0.1571 0 0