*ST中孚(600595)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2006-09-30    公告日期:2006-10-21    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 河南豫联能源集团有限责任公司 11431390 5.0000 0 0
2 中融国际信托投资有限公司 11431390 5.0000 0 0
3 巩义市供电公司 11431390 5.0000 0 0
4 海通证券股份有限公司 6548910 2.8644 0 0
5 易方达价值精选股票型证券投资基金 4990705 2.1829 0 0
6 万金训 1568072 0.6859 0 0
7 吉林市中天投资管理有限责任公司 1385600 0.6061 0 0
8 巩义市怡丰实业有限责任公司 1382088 0.6045 0 0
9 河南第一火电建设公司 1085736 0.4749 0 0
10 胡军 911405 0.3986 0 0