ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2007-06-30    公告日期:2007-08-24    变动原因:来自中期业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 中国银行--华夏大盘精选证券投资基金 5070100 2.0445 0 0
2 范义民 540000 0.2178 0 0
3 河南博懋锋科技发展有限公司 500000 0.2016 0 0
4 吴桂霞 453400 0.1828 0 0
5 杨正春 426300 0.1719 0 0
6 吴敏 400000 0.1613 0 0
7 吴爱民 386100 0.1557 0 0
8 张伟 345700 0.1394 0 0
9 刘东宏 340000 0.1371 0 0
10 李学义 321900 0.1298 0 0