ST新梅(600732)流通股东


点击图片查看详细大图
截至日期:2008-03-31    公告日期:2008-04-30    变动原因:来自季度业绩报告
股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量
1 深圳市金亚龙投资有限公司 1222400 0.4929 0 0
2 陈春芬 918127 0.3702 0 0
3 孙伟琦 864558 0.3486 0 0
4 上海圆觉贸易有限公司 843300 0.3400 0 0
5 李艳春 682262 0.2751 0 0
6 上海芸窗商务咨询有限公司 660000 0.2661 0 0
7 河南博懋锋科技发展有限公司 610000 0.2459 0 0
8 上海如晓投资咨询有限公司 600000 0.2419 0 0
9 石洪 500100 0.2020 0 0
10 魏兴雄 500000 0.2020 0 0